Thông báo điều chỉnh mức giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” (09/04/2021)

Căn cứ nguồn kinh phí thu hút từ xã hội hóa và nhằm động viên, khuyến khích các cá nhân tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định điều chỉnh mức giải thưởng của Cuộc thi. Ngày 08/4/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thông báo số 1027/TB-BTC điều chỉnh mức giải thưởng của Cuộc thi.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luuật
File đính kèm